لباس کودکانه

حتماً برای خودتان یا خانواده پیش آمده است که لباس هایی را برای نوزادان و حتی کودکان با قیمت های بالا خریداری می کنیم و بعد از یک مدت کوتاهی بلااستفاده می شوند.

چون رشد کودکان سریع است حتی شده که لباسی را یک هفته بیشتر به تَن کودک نپوشانده اند.