🛠ابزار اصلی تدریس:

🛎نشان دادن نفع مطلب درس و ضرر مطّلع نبودن از آن، به طوری که دانش آموزان خود تمایل به مطلب درس پیدا کنند.

🔰توضیح:
نقطۀ اصلی تحقّق یادگیری این جاست، نقطۀ اتصال به زندگی، نقطۀ تبدیل اطلاعات به عمل؛ نشان دادن کاربرد آن در زندگی که بیشترین انگیزه و حرکت را ایجاد می کند.

❓سئوال:
چگونه نفع مطلب درس و ضرر عدم اطلاع از آن را به دانش آموزان منتقل کنیم؟

🌈پاسخ:
قرار دادن فرد در موقعیت نیاز به مطلب

✨چگونه موقعیت های نیاز را ترسیم کنیم؟
ترسیم صحنه ها و حوادث روزمرۀ زندگی، بیان تجربیات خود و دیگران، ارائۀ سرانجام سرگذشتگان، قراردادن عملی افراد در جریانات و گفتارهایی که در کنار ما در حال ایجاد هستند، بهترین ابزار برای قرار دادن فرد در یک موقعیت زندۀ احساس نیاز است.