حضرت علی علیه السلام می فرمایند:

هر کس که می میرد دستش از دنیا کوتاه می شود مگر در سه چیز

*صدقه ای که ادامه دار باشد

*دانشی که به مردم آموخته شود و برای آنها منفعت داشته باشد

*فرزند صالحی که برایش دعای خیر کند