برای خوشبخت زیستن باید موقعیت های مناسب را ایجاد کنیم نه اینکه در انتظار آن باشیم...

بیکن