معلم

1- معلمان موفق امروزی آماده اند بگویند : ما نمی دانیم اما با هم می آموزیم


2- معلمان امروزی می دانندکه در وهله نخست معلم دانش آموزان هستند نه معلم کتب درسی


3- معلمان فقط عرضه کنندگان دانش نیستند بلکه تسهیل گر روند یادگیری اند


4- معلمان موفق امروزی می دانند که اثر گذاری بردانش آموزان بی انگیزه نیز از اهداف مهم آنهاست


5- معلمان موفق امروزی می دانند زنگ تفریح وبازی حق مسلم کودکان است


6- معلمان موفق امروزی می دانند برداشتن دیوارهای میان کلاس درس وجامعه از اهداف آنهاست


7- معلمان موفق امروزی می دانند کلید قرن اخیر یادگیری مداوم است


8- معلمان موفق امروزی می دانند بایدفرصت های مناسب برای احساس امنیت در دانش آموزان- دانشجویان فراهم نمایند

9- معلمان موفق امروزی می دانند سهم هر دانش آموز/دانشجو از یادگیری اهمیت دارد


10- معلمان موفق امروزی می دانند آنها علاوه برنیازهای علمی نیازهای معنوی واخلاقی هم دارند.