پرستش خدا بر سه نوع است:

پرستش به امید پاداش که نوعی تجارت است.

پرستش از ترس که آن مخصوص بردگان است.

پرستش برای حق شناسی که روش مردم آزاد است.

حضرت علی علیه السلام...