یادگیری

سبک های یادگیری:
آیا تا به حال برای یادگیری چیزی مشکل داشته اید؟ آیا توانسته اید بر مشکلتان فائق آیید؟ چگونه؟
آیا تاکنون پیش آمده که در کلاسی بنشینید اما متوجه نشوید معلم چه چیزی را می خواهد آموزش دهد؟
به طور سنتی، مدارس از دو طریق اطلاعات را ارائه می دهند، از طریق زبان و گفتار و از طریق فرمول ها که شامل اعداد و منطق است.هرچند امروزه روانشناسان معتقدند این شیوه خالی از اشکال نیست.انسان ها نیروهای متفاوت و شیوه های یادگیری گوناگونی برای هماهنگ کردن این قدرت ها دارند.به عنوان مثال، ممکن است یک شخص با اطلاعات یک پاراگراف کلنجار رود ولی در یک نمودار راهنما، فورا آن را بفهمد و یا برعکس. به اعتقاد هوارد گاردنر روانشناس دانشگاه هاروارد حداقل هفت روش یادگیری وجود دارد:


1- زبانی: این افراد از طریق استفاده از زبان، گوش دادن، خواندن، صحبت کردن و نوشتن یاد میگیرند.
2-منطقی: این افراد از طریق کاربرد فرمول های ریاضی و اصول علمی می آموزند.
3-بصری: این افراد توسط آنچه که میی بینند یاد می گیرند.
4-موسیقیایی: به جای اینکه موسیقی حواسشان را پرت کند، این افراد زمانی که اطلاعات از طریق موزیک ارائه می شود بهتر یاد می گیرند.
5-حرکتی: جنبش ها و فعالیت های فیزیکی به این افراد کمک می کند تا بهتر یاد بگیرند.
6-درون شخصی: این افراد یادگیری بسیار خوبی با خودشان دارند و در تنهایی بهترین یادگیری را خواهند داشت.
7-برون شخصی: این افراد فرآیند یادگیری را با اطرافیان دارند و هنگامی که با دیگران کار می کنند بیشترین و بهترین یادگیری را خواهند داشت.
این روانشناس می گوید: اگر مدارس این اطلاعات را به این شیوه ها ارائه دهند همه دانش آموزان بهره خواهند برد. دانش آموزانی که شیوه یادگیری زبانی و یا منطقی دارند می توانند نیرو ها و استعدادهایشان را گسترش دهند. دانش آموزانی که شیوه های یادگیری دیگری دارند بیشتر یاد خواهند گرفت و موفقیت بیشتری در مدرسه و زندگی خواهند داشت.