یک مدرس برتر کسی است که یک کار عادی را باروشی غیر عادی انجام دهد.این راز ماندگاری تدرس است.