خلاقیت

معلمان برای اینکه بتوانند در جهت برانگیختن قوای خلاق دانش آموزان گام بردارند به این نکات توجه کنند: 

۱- در حین تدریس سؤالات بحث انگیز طرح کنید .
۲- از دانش آموزان بخواهید مطالب تدریس شده یا موضوعات کتاب را نقادی و تجربه تحلیل کنند.
۳- از طرح سوالات که تنها یک جواب معین دارد،در حد امکان اجتناب کنید .


۴- گاهی از دانش آموزان بخواهید خود مسئله ای طرح کنند و به پاسخ آن بیندیشد.
۵- از روش بحث و گفتگو نهایت استفاده را ببرند.
۶- به دانش آموزان نشان دهید که کیفیت یادگیری به کمیت آن دارای ارزش بیشتری است.
۷- از سؤالات عجیب و ظاهرا بی ربط دانش آموزان استقبال کنید.
۸- به نظریات، عقاید و پیشنهاد های دانش آموزان احترام بگذارید.
۹- روح تحقیق و جستجو را دردانش آموزان ایجاد وتقویت کنید.
۱۰- به دانش آموزان فرصت دهید دربره مسائلی که مطرح میشود به دقت فکر کنند.
۱۱- فعالیت تدریس را بر حسب تجارب قبلی پایه ریزی کنید.
۱۲- در کلاس محیط آزاد،بدون تنش ایجاد کنید تا دانش آموزان به راحتی به سؤال، بحث و گفتگو بپردازند.
۱۳- اعتماد به نفس دانش آموزان را تقویت کنید.
۱۴- از ایجاد رقابت ناسالم بین دانش آموزان به شدت پرهیز کنید.
۱۵- قدرت تخیل دانش آموزان را تقویت کنید.
۱۶- از محرکات بصری مانند تصاویر،نمودار،کارهای دانش آموزلن و ...در کلاس استفاده کنید.
۱۷- سعی کنید که دانش آموزان ارتباط مسائل درسی را با واقعیت های زندگی درک کنند.
۱۸- گاهی به تناسب دروس آنها را تشویق کنید راه حلهایی برای مسائل اجتماعی بیابند.

۱۹- از وسایل کمک آموزشی حداکثر استفاده را ببرید

پشنهاد شما چیست؟

با نظرات خود خلاقیت را در مدارس شکوفا کنیم...