استخدام

یک شرکت بزرگ، قصد استخدام یک مشاور را داشت اما متقاضیان این فرصت شغلی حدود 200 نفر بودند! بدین منظور مسئولین شرکت، برای تعیین ان یک نفر، تصمیم به برگزاری آزمونی گرفتند. این آزمون فقط یک پرسش داشت!

پرسش این بود: