معلم معمولی، صحبت میکند. معلم خوب، توضیح میدهد. معلم برتر [با استدلال] نشان میدهد. معلم عالی، الهام میبخشد.
ویلیام آرتور وارد