تدریس خوب بیش از آنکه دادن پاسخ های درست باشد، دادن سولات درست است.

جوزف آلبر