chosen

یک کار جالب که کره ای ها برای آموزش معلمانشان انجام می دهند.
روزنامه چوسون در کره جنوبی مخصوص آموزش کودکان است و ضمن درج مطالب آموزشی کودکان، رویدادها و خبرهای مدارس را نیز منعکس می سازد.
✈️✈️این روزنامه همه ساله 400 آموزگار را به حساب خود به کشور 🇯🇵 ژاپن اعزام می کند تا با پیشرفت های علمی آن کشور آشنا شده و تجارب ژاپنی ها را به کره منتقل کنند.
علاوه بر این همه ساله تعداد 100 آموزگار از سوی این روزنامه به کشور🇨🇳 چین اعزام می شوند تا از نزدیک پیشرفت های سریع چین را مشاهده کرده و زمینه ارتقای کیفی خویش را فراهم سازند.

اگر این سری از کارها که باعث ارتقای علمی سطح معلمان و به تبع آن دانش آموزان می شوددر ایران انجام می شد، تاثیر شگرفی در پیشرفت داشت. هرچند به صورت ناقص این امر در ایران انجام می شود اما هیچ یک از اهداف واقعی در آن محقق نمی شود.

نظر شما در این مورد چیست؟