۱. کتاب های درسی را متون "مقدس" قلمداد نکنیم.

۲. به هر دانش آموزی اجازه صحبت بدهیم.
۳. به بهانه رشد تحصیلی قشربندی مهلک در کلاس درس ایجاد نکنیم.
۴. در کنار رقابت ملایم فضایی هم برای تعاون ایجاد کنیم.
۵. استناد حرفهای مان به مرجعیت "منطق" باشد نه "قدرت" معلم.
۶. بخشهایی از مدیریت کلاس را به دانش آموزان واگذاریم.
۷. اشتباه کردن را محکوم نکنیم.
۸. سؤالات دانش آموزان را تشویق کنیم.
۹. یادگیری را به مسائل زندگی ربط داده و برای دانش آموز معنی دار کنیم.
۱۰. احترام به نظرات و فرهنگ های مختلف را سرلوحه کار خود قرار دهیم.
۱۱. شهامت مدنی را در دانش آموزان پرورش دهیم.
به نقل از کانال تعلیم و تربیت انتقادی

🌷 هیچ جامعه ای فراتر از اندیشه معلمانش رشد نخواهد کرد . 🌷