🌺استانداردهای لازم مهارتی هر معلم، از دید دانشگاه داکوتای جنوبی امریکا
👇
١- شناخت دانش اموزان
٢- فراهم کردن محیط یادگیری موثر
٣- تسلط بر موضوعات مورد تدریس
٤- طراحی تجارب یادگیری مناسب
٥- استفاده از ارزشیابی مستمر و تکوینی برای نظارت بر یادگیری دانش اموزان
٦- توسعه ی حرفه ای


🌺شایستگی های معلمان استرالیا
👇
١- دانش حرفه ی
٢- تسلط بر محتوا و روش آموزش آن
٣- تدریس موثر
٤- ایجاد محیط یادگیری ایمن و حمایت کننده
٥- ارزیابی، ارایه بازخورد و گزارش از وصعیت دانش اموزان
٦- توسعه ای حرفه ی خود
٧- مشارکت حرفه ی با سایر معلمان، مدیر و والدین.